MEDLEMSREGLER

 1. Medlemskap Detta medlemskap är personligt och ger kunden full rättighet att utnyttja ETS GYM utvalda träningsutbud eller annan, utsedd av ETS GYM, likvärdig leverantör av träning.
 2. Hälsotillstånd Varje medlem ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteterna på ETS GYM.

 3. Trivselregler och träningsföreskrifter Medlemskort, om sådant är tilldelat medlemmen, skall scanna av ETS GYM passeringssystem varje gång en medlem besöker ETS GYM för träning. För att säkerställa identitet har medlem genom medlemskapet accepterat att foto på medlem kopplas ihop med andra personfakta. Det åligger alla medlemmar att ta del av och följa gällande trivselregler. Medlem skall även följa de anvisningar avseende träningsmetoder och användning av utrustning som meddelats, skriftlig eller muntlig av ETS GYM personal.

 4. Avtalstid och uppsägningar Medlemskapet är ett tillsvidareavtal och baseras på olika minimiperioder. Aktuell minimiperiod gäller från och med inträde av medlemskap och en uppsägning av medlemskapet skall ske på anläggningen. Betalning sker i förskott för hel kalendermånad med tre månaders uppsägningstid.

 5. Avtalstid och uppsägningar Medlemskapet är ett tillsvidare avtal och baseras på olika minimiperioder. Aktuell minimiperiod gäller från och med inträde av medlemskap och en uppsägning av medlemskapet skall ske på anläggningen. Betalning sker i förskott för hel kalendermånad med tre månaders uppsägningstid.

 6. Debitering All löpande debitering sker i förskott på förfallodagen vilket är den siste i varje månad. Om denna dag infaller på en helgdag kommer betalning att belasta kontot närmaste bankdagen innan förfallodag. Om täckning saknas och påminnelse skickas till medlem gällande utebliven betalning tillkommer påminnelseavgift vid varje tillfälle på sextio (60) kronor. Om medlem dröjer med betalning, mer än tolv (12) dagar efter angiven förfallodag, äger ETS GYM att omedelbart kräva betalning för hela medlemsperioden. ETS GYM förbehåller sig rätten att vid utebliven betalning sända ärendet vidare till inkasso. Genom tecknande av detta medlemskap ger kunden ETS GYM rättighet att överlåta betalningar kopplade till detta avtal till annan part.

 7. Gäster Som medlem är jag kvalificerad att ta med gäster enligt gällande bestämmelser och priser.

 8. Ansvar för medlemmars ägodelar och olycksfall ETS GYM ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på medlemmars eller andra besökares tillhörigheter. ETS GYM ansvarar heller inte för personskador som förorsakats medlem p.g.a. olycksfall eller till följd av annan besökares agerande eller brist härpå.
 9. Avstängning och uteslutning av medlem ETS GYM förbehåller sig rätten att utan angivande av skäl omgående avbryta detta avtal. Vid sådant förhållande återbetalas samtliga outnyttjade förskotts betalda avgifter. I grova fall av regelbrott, som t ex utlåning av medlemskort till obehöriga, sker uteslutning av medlem utan någon återbetalning av eventuellt innestående tid eller startavgift.
 10. Medlemsregistrering Alla medlemmar registreras i en databas. Genom att underteckna detta avtal godkänner medlemmen denna registrering och tillåter även ETS GYM samarbetspartners att informera om förmånliga erbjudande.
 11. Autogiromedgivande Ett medlemskap kan betalas via autogiro debitering. Om medgivandet upphör innan medlemskapet utgång är medlemmen förpliktigad att betala kvarstående summa kontant.